KULLANICI SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi (“Üyelik/Kullanıcı Sözleşmesi”) merkezi Çıldır Mahallesi 105 sok no:15/2 48700 Marmaris/Muğla/Türkiye adresinde bulunan ORKA GEMİ ACENTALIĞI TUR. TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. ile Üye (“Üye / Kullanıcı”) arasında, Üye’nin www.orcamarmaris.com (kısaca ORKA) web sitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. ORKA ve Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

TANIMLAR

Çerez (Cookie) Politikası: Web sitesi’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üyeler’in alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üyeler’in Web sitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Web sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Üyeler’in Web sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ORKA tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere TORKA’nin kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Web sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Hizmet: Üyeler’in ve Ziyaretçiler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ORKA ya da ORKA hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan ürün, hizmet ve uygulamaları ifade eder.

Müşteri/Üye/Alıcı: ORKA ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web sitesi’ne üye olan ve satışa sunulan ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Profil Sayfası: Üye’nin Web sitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfayı ifade eder.

Ziyaretçi: Web sitesi’ni Üye olmadan kullanan ve Hizmetler’den faydalanan gerçek kişiyi ifade eder.

Kişisel Veri: Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgiyi ifade eder.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin ORKA’den talepte bulunması halinde ORKA, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için ORKA’ye ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

ORKA Web sitesi’nde yer alan herhangi bir hizmetin sağlayıcısı değildir. Hizmetlerin, tanıtım ve pazarlamasını yapan ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olması sebebiyle; Web sitesi’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

ORKA, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Web sitesi’nde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle ORKA’nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, ORKA’ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

Üye, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Web sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin Web sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

ORKA, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı KVKK uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

Üye’nin Profil Sayfası’na erişmek ve Web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır.

Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Web sitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

Web sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması Web sitesi’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,
yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması,
Yorum ve puanlama sistemlerinin; Web sitesi’ndeki yorumları Web sitesi dışında yayınlamak gibi Web sitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması,
Virüs veya Web sitesi’ne, Web sitesi’nin veri tabanına, Web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
Üyeler veya hizmet sağlayıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı KVKK uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması,
Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, ORKA’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web sitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması,
Hizmetler’in, Web sitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.
Üye, Web sitesi’nde yaptığı işlemleri Web sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Web sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ

Üye/Müşteri/Ziyaretçi, satışa sunulan ürün ve hizmetlerin, içeriğini, kapsamını, fiyatını, ödeme yöntemini ve hizmetini sağlanmasıyla ilgili kendi sorumluluğunda olan yükümlülükleri web sitesinde belirtildiği gibi tamamen okuduğunu ve tamamen anladığını peşinen kabul ve taahhüt eder. İlgili hizmet için web sitesi üzerinden ya da satış temsilcileri aracılığıyla resmi numaralardan yapılan rezervasyonlar itibariyle, bu sözleşme hükümlerinin yürürlüğe girdiğini kabul eder.

Rezervasyonda belirtildiği yer, zaman ve şekilde sağlanacak hizmetin, rezervasyonu yapan kişi dışında 3. kişiye sağlanmasının talep edilmesi durumunda çıkan sorun ya da problemlerden firmamız sorumlu tutulamaz.

ORKA GEMİ ACENTALIĞI TUR. TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.rezervasyonu yapılan hizmeti, web sitesinde belirtildiği gibi sunmakla yükümlüdür. Mücbir sebepler ve personel hataları nedeniyle, hizmet firmamız tarafından sunulamaz ise, rezervasyonu yapan müşteri, iptal, değişim hakkına sahiptir. İptal talebi durumundan, ödenen bedelin tamamı 5 iş günü içerisinde iade edilecektir.

CAYMA HAKKI

Rezervasyonu yapılıp, ödemesi alınan hizmetler, ilgili hizmet tarihinden en geç 48 saat öncesine kadar iptal edilebilir. Bu durumda, bankacılık işlemlerinden ve personel maliyetlerinden kaynaklanan bedeller nedeniyle, toplam ödemenin %90’ ı iade edilir. 48 ile 24 saat arasındaki iptallerde, toplam ödemenin %50 si iade edilir. 24 saatten az kalması durumunda iade yapılmaz. İptal talepleri, rezervasyonu yapan tarafından firmamızla iletişime geçerek yapılmalıdır. 3. Kişiler iptal talebinde bulunamaz.

Bayram ya da ulusal tatiller için yapılan rezervasyonlarda, 7 gün öncesine kadar iptal hakkı kullanılabilir. Bu durumda, toplam ödemenin % 90’ ı iade edilir. 7 günden daha az kalması durumunda, para iadesi yapılmaz.

SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. ORKA, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

www.orcamarmaris.com markası ve logosu, Web sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ORKAtarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile ORKA mülkiyetindedir.

Üye, ORKA’nin veya bağlı web sitelerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını ORKA’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ORKA tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Web sitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

Bu değişiklikler hakkında, Üye’ye Web sitesi de dahil olmak üzere çeşitli kanallardan bilgilendirme yapılacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Web sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

MÜCBİR SEBEP

Kalkışma, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, terör, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya ORKA’nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”)ORKA’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, ORKA ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search